Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

TABLETY.PL- WYGRAJ TABLET FERGUSON REGENT TV8”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie „TABLETY.PL- WYGRAJ TABLET FERGUSON REGENT TV8” (dalej „Konkurs”), w szczególności zasady jego przebiegu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą MOBISTYLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, kod 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407075, NIP 1231267235, REGON 145948614, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (dalej „Organizator” lub „MOBISTYLE Sp. z o.o.”).
 3. Fundatorem nagrody głównej jest firma Ferguson sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań (Regon: 630254098, NIP: 777-10-04-488). Pozostałe nagrody ufundował Organizator konkursu.
 4. Konkurs trwać będzie od 14 KWIETNIA (06:00) do 18 KWIETNIA (23:59) 2014 roku.
 5. Konkurs organizowany jest na stronie pod adresem: http://www.tablety.pl.
 6. Niniejszy Regulamin umieszczony będzie w pliku PDF na stronie http://www.tablety.pl poświęconej konkursowi, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
 7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie w jak najszybszym czasie prawidłowych odpowiedzi na pytania, które będą publikowane codziennie przez okres trwania konkursu w artykułach na łamach Tablety.pl.
 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji niniejszego Konkursu nad jego przebiegiem będzie sprawować nadzór dwuosobowe Jury Konkursu, w skład którego wejdą:

– Magdalena Siegieda- przedstawiciel Organizatora Konkursu

– Dawid Długosz – przedstawiciel Organizatora Konkursu.

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania Konkursu po jego rozpoczęciu wyłącznie w sytuacjach szczególnych wywołanych np. wirusami komputerowymi, usterkami systemowo-sprzętowymi albo innymi usterkami technicznymi lub wadami prawnymi, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, integralność i przebieg Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która spełnia następujące warunki:
 2. ukończyła 13 lat w dacie rozpoczęcia Konkursu oraz posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby i ona sama wyrazili zgodę na udział tej osoby w Konkursie i postanowienia Regulaminu;
 3. mieszka na stałe na terytorium Polski;
 4. uczestnik posiada konto w serwisie społecznościowym Twitter i obserwuje profil Tablety.pl (@tablety.pl);
 5. nie jest pracownikiem Organizatora, ani nie jest członkiem jego rodziny;
 6. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. W Konkursie można wziąć udział tylko osobiście, niedopuszczalne jest wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w imieniu osoby trzeciej.
 8. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy manipulują lub próbują manipulować jego przebiegiem łamiąc zasady Regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Konkursu, a w szczególności: gdy więcej jak 20% odpowiedzi pochodzi z tego samego IP lub, gdy użytkownik manipuluje czasem za pomocą programów zewnętrznych i/lub ustawieniami czasu i daty w komputerze.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MOBISTYLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, kod 05-500 Piaseczno. Dane osobowe będą przetwarzane przez MOBISTYLE Sp.z o.o. oraz spółki z Grupy Kapitałowej ACTION S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nawiązania kontaktu z Uczestnikami, opublikowania listy nagrodzonych Uczestników na stronie Konkursu i wysłania nagród.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres: adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania jeżeli jest taki sam jak adres do korespondencji, numer telefonu.
 3. Dane osobowe Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym ich podanie jest warunkiem uzyskania nagrody.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Zadanie, jakie stoi przed Uczestnikiem Konkursu, to udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania umieszczone codziennie przez okres trwania konkursu w losowo wybranych aktualnościach lub artykułach publikowanych na łamach serwisu Tablety.pl, w jak najszybszym czasie. Odpowiedzi na pytania każdego dnia będą punktowane następująco: pierwsza prawidłowa odpowiedź – 3 punkty; druga prawidłowa odpowiedź – 2 punkty; trzecia prawidłowa odpowiedź – 1 punkt.
 1. Każdy z Uczestników może udzielić tylko jednej odpowiedzi pod każdym pytaniem, a więc niemożliwe jest wygranie przez tę samą osobę kilku nagród w tym samym dniu trwania konkursu.
 2. Dziennie opublikowane zostaną 3 pytania.
 3. Odpowiadając na pytanie należy być zalogowanym do Disqus za pomocą konta na Twitterze lub w nazwie użytkownika wpisać własny login z serwisu Twitter (w celu rozpoznania);
 4. Punkty kumulują się każdego dnia.
 5. Maksymalnie w ciągu dnia Uczestnik może zdobyć 9 punktów, a w ciągu trwania konkursu 45 punktów.
 6. O przyznaniu nagrody zdecyduje liczba punktów Uczestników zebrana przez cały okres trwania konkursu oraz Jury Konkursu określone w § 1 ust. 8, które wybierze zwycięzców spośród Uczestników zgłoszonych do Konkursu.
 7. O wygranej Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora na stronie serwisu Tablety.pl najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia całego Konkursu.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazany przez niego podczas udzielania zgody na wysyłanie wiadomości adres e-mail. Dodatkowo wyniki Konkursu w tym imię i nazwisko zwycięzcy będą ogłaszane i komunikowane na stronie http://www.tablety.pl.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w§ 1 ust. 4, spełniające warunki Regulaminu.
 10. Data i godzina wpłynięcia odpowiedzi na pytanie konkursowe zostanie ustalona na podstawie daty i godziny opublikowania odpowiedzi w komentarzach pod artykułem.

§ 5. Nagrody

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie:

a) za zajęcie pierwszego miejsca, czyli zgromadzenie największej liczby punktów przez cały okres trwania konkursu: tablet Ferguson Regent TV8 o wartości 520 złotych brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym przypisanym do nagrody w wysokości 11,11% jej wartości. Urządzenie jest egzemplarzem po testach, a więc nie idealnie nowym i może nosić nieznaczne ślady użytkowania. Niemniej, tablet jest objęty dwuletnią gwarancją producenta;

b) dodatkowo Organizator przewidział nagrody każdego dnia konkursu:

– osoba, która zbierze najwięcej punktów w ciągu dnia otrzyma podkładkę samochodową Gecko z logo Tablety.pl o wartości 20 zł wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym przypisanym do nagrody w wysokości 11,11% jej wartości.

 1. O zajęciu przez Uczestnika miejsca premiowanego nagrodą w niniejszym Konkursie zdecyduje czas udzielenia poprawnych odpowiedzi przez Uczestników. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa określona w § 1 ust. 8.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych.
 1. Warunkiem wysłania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych niezbędnych do jej dostarczenia: imienia, nazwiska oraz adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda.
 1. Organizator, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późn. zmianami).
 1. Przychód z tytułu nagrody określonej w § 5 ust. 1 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 Nr 51 poz. 307, ze zm.).
 1. Płatnikiem wskazanego podatku jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego przypisanego do nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 1. Organizator będzie wysyłał nagrody na własny koszt w terminie 14 dni od dnia jej przyznania Uczestnikowi i uzyskania potwierdzenia danych.
 1. W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą zostanie zwrócona do Organizatora, Uczestnik traci prawo do nagrody. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firmy kurierskiej lub poczty, w tym opóźnienie, niedoręczenie prawidłowo nadanej przesyłki zawierającej nagrodę lub zniszczenie lub uszkodzenie takiej przesyłki.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie do Organizatora Konkursu na adres: Mobistyle Sp. z o.o., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno. Termin zgłaszania reklamacji upływa po 60 dniach od rozstrzygnięcia konkursu. Wiążąca jest data stempla pocztowego.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (imię i nazwisko, adres Uczestnika), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia na podany adres, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.tablety.pl pod tym adresem, a także w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za uprzednim powiadomieniem Uczestnika drogą mailową lub za pośrednictwem strony internetowej www.tablety.pl. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na prawa nabyte.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje o Konkursie, wprowadzane lub rozpowszechniane przez Uczestników lub użytkowników Internetu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za adresy e-mail lub inne dane (podane w formularzach online Konkursu), które nie spełniają wymogów Konkursu i z tego powodu nie zostaną zaakceptowane i/lub przyjęte przez system informatyczny. Organizator nie odpowiada również w przypadku kradzieży albo zniszczenia systemu rejestrującego dane, jak również w przypadkach niedozwolonych manipulacji i zmian w danych pozostawionych w systemie rejestrującym, dokonanych przez Uczestników albo nieupoważnione osoby trzecie.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij